Nacházíte se na interní platformě pro podávání oznámení společnosti: Sportovní areály města Kladna, s.r.o. (dále jen „společnost“) Pro zajištění nezávislé, pečlivé a kompetentní podpory, společnost určila pověřenou osobou JUDr. Tomáše Macha jako nezávislého pracovníka pro whistleblowing (oznamovaní). Budeme podnikat následné kroky v souvislosti s Vašimi oznámeními v souladu s právní úpravou, ochrannými opatřeními a postupy řešení případů popsanými v zásadách whistleblowingu. Používání této webové aplikace je důvěrné, bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme přístup k údajům o Vašem případu nikomu, mimo kompetentní osoby uvedené ve Vašich zásadách whistleblowingu, nicméně v případě, že neuvedete alespoň Vaše jméno, příjmení a datum narození nebo nesdělíte jiné údaje, z nichž lze dovodit Vaši totožnost, nebude možné Vaše oznámení považovat za oznámení ve smyslu § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění a jako takové nebude požívat ochrany dle tohoto zákona.
Podat oznámení

Můžete se rozhodnout, zda chcete podat oznámení svým jménem, nebo anonymně. V případě, že se rozhodnete podat oznámení anonymně, Vaše oznámení nebude splňovat obligatorní náležitosti oznámení podle § 2 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění a nebude na něj nahlíženo jako na oznámení podle tohoto zákona, pokud neuvedete jiné údaje, z nichž lze dovodit Vaši totožnost. Ačkoli může být oznámení založeno na důvodném podezření, mělo by být vždy podáno v dobré víře. Máme pouze několik povinných otázek, které jsou označeny hvězdičkou (*)

Položte otázku

Otázky můžete pokládat také svým jménem nebo anonymně.

Vaše schránka

Zde můžete sledovat stav svého oznámení, včetně potvrzení o jeho přijetí, pokračovat v bezpečné komunikaci s námi a získávat od nás zpětnou vazbu.

Po odeslání oznámení nebo otázky se automaticky vygeneruje vaše uživatelské jméno a heslo, které se zobrazí na obrazovce. Zapište si je, protože je budete potřebovat pro vstup do své schránky a pro následnou kontrolu Vašeho oznámení. V případě ztráty nebude možné Vaše uživatelské jméno a heslo získat zpět. Tato aplikace není součástí webových stránek ani intranetu Vaší společnosti, spravuje ji společnost Trusty Report (https://trusty.report/ ) pomocí pokročilého šifrování a vysoce zabezpečených datových center s certifikací ISO v Evropě.